Sunday, January 1, 2012

Shizuka - Shizuka (Demo 1995)


1. Shizuka - Blue Boo Boo (Bubu Ikan)
2. Shizuka - Do U Eva C
3. Shizuka - Hold On Tight
4. Shizuka - Redline 95
5. Shizuka - Sugar Jar
6. Shizuka - The Car (V1.1)
7. Shizuka - We Believe
8. Shizuka - Coffee And Sugar
9. Shizuka - S.O.S. (2009 New EP Promo Track)

1 comment: